VISTA (ZZV50G;SV55G;SV50G;AZV50G;AZV55G) 1998-2001